مهندس حدادی


 

- مدرس تخصصی رشته معماری در هنرستان های تهران

- مدرس کنکور معماری در موسسات قلم چی، مدرسان شریف و هنرستان یار

- مولف کتب کمک آموزشی و طراح تست های کنکور در موسسات مختلف آموزشی

 

مهندس حدادی